Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων εξέδωσε το Πρότυπο για τον Γεωμετρικό Σχεδιασμό όλων των δρόμων της Κύπρου.  Την Εισαγωγή του Προτύπου έκαμαν οι Υπουργοί κ. Λεόντιος Ιεροδιακόνου και κ. Κίκης Καζαμίας. 

Ο πρώτος μεταξύ άλλων λέει « Ένα κατάλληλα σχεδιασμένο δίχτυο δρόμων θα βελτιώσει την ευημερία της Χώρας όσον αφορά την γεωργία, τον τουρισμό, το εμπόριο και την βιομηχανία, την πνευματική καλλιέργεια και το περιβάλλον.  Θα ελαττώσει τον κίνδυνο των δυστυχημάτων και θα εξυψώσει το βιοτικό επίπεδο».

Ο κ. Κίκης Καζαμίας λέει «Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αναβάθμισης των προδιαγραφών που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό των αυτοκινητοδρόμων και τον αγροτικών δρόμων, με σκοπό να επιτευχθούν καλύτερες συνθήκες για την οδική ασφάλεια, ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της λειτουργικής απόδοσης του οδικού διχτύου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εφαρμογή τον προδιαγραφών που προτείνονται στο Πρότυπο για τον σχεδιασμό των καινούργιων και την αναβάθμιση των υπαρχόντων δρόμων».

Και όμως κατασκευάζονται ακόμη δρόμοι κατά παράβαση του Προτύπου και αγνοείται σε αρκετές περιπτώσεις η αναβάθμιση των υπαρχόντων.

Για παράδειγμα στο Κεφάλαιο 9 στην  παράγραφο 9.8.7.1 αναφέρεται, ¨Η παρουσία εμποδίων, πινακίδων και δένδρων δίπλα από τον δρόμο είναι ένας πιθανός κίνδυνος σύγκρουσης.  Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα οχήματα δεν έρχονται σε επαφή με άκαμπτα εμπόδια.  Για να αποφευχθεί από του να συμβεί αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ζώνη δίπλα από τον δρόμο που να μην υπάρχουν εμπόδια ή όπου υπάρχουν να μετακινηθούν ή να χρησιμοποιηθεί προστατευτικό κιγκλίδωμα γύρω από αυτά¨.

Όμως αυτό δεν γίνεται πάντοτε.  Ας  αναγνωρισθεί τουλάχιστο από τους Αρμοδίους η αναγκαιότητα της κατασκευής προστατευτικών κιγκλιδωμάτων παντού όπου χρειάζονται.  Αφού γίνει αυτό, η εκτέλεση του έργου μπορεί να γίνει σταδιακά ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Κράτους.

Είμαστε σίγουροι ότι είναι γνωστό το υπέρογκο ετήσιο κόστος των τροχαίων δυστυχημάτων στον τόπο μας που ανέρχεται σε εκατομμύρια Ευρώ.  Το κόστος  εγκατάστασης των κιγκλιδωμάτων θα αντισταθμιστεί από την οικονομία που θα γίνει από την ελάττωση της σοβαρότητας των τραυματισμών και την μείωση του αριθμού των θανάτων.

 

Άλκης Λογγίνος
Θράσος Ο'Μαχόνυ

© 2012-2014 | Powered & Designed by Oncyprus