Παγκύπριος Σύνδεσμος Εκτιμητών Μηχανοκινήτων

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Τα μέλη δεσμεύονται να ακολουθούν τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας του συνδέσμου και να υιοθετούν αμερόληπτη και αντικειμενική στάση όταν ασκούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα με πρώτιστο μέλημα την οδική ασφάλεια οχημάτων που θα επιδιορθωθούν συνέπεια τροχαίου δυστυχήματος.

Τα Καθήκοντα μελών είναι:

 1. Εκτίμηση ζημιών μηχανοκίνητων οχημάτων που προέκυψε από:

  • Τροχαίο δυστύχημα
  • Μηχανικές / Ηλεκτρικές βλάβες
  • Πυρκαγιά

 2. Εκτίμηση αξίας οχημάτων για σκοπό:

  • Ασφάλισης
  • Αγορά / πώληση
  • Αποζημίωση λόγου ολοκληρωτικής απώλειας
  • Φορολόγησης

 3. Επίβλεψη επιδιόρθωση οχημάτων σύμφωνα με της προδιαγραφές του κατασκευαστή
 4. Διερεύνηση σχετικά με απαιτήσεις περιεκτικής και έναντι τρίτου κάλυψη
 5. Διερεύνηση και αναπαράσταση τροχαίων δυστυχημάτων.

 

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Οι πιο κάτω όροι δεσμεύουν, υποχρεώνουν και διέπουν την επαγγελματική συμπεριφορά των μελών εκτιμητών μηχανοκινήτων:

 1. Μέλος δεν δικαιούται να έχει άλλον επάγγελμα που να προκαλεί αντικρουόμενα συμφέροντα με το κύριο επάγγελμα του αυτό του μηχανολόγου εκτιμητή μηχανοκινήτων.
 2. Μέλος δεν δικαιούται να λάβει άμεσα ή έμμεσα πληρωμή, έκπτωση ή προμήθεια σε σχέση με επαγγελματική υπηρεσία που πρόσφερε εκτός από την προκαθορισμένη αμοιβή από τον πελάτη του.
 3. Η σχέση μεταξύ μέλους και πελάτη ή πελάτες του πρέπει να είναι πάντοτε εμπιστευτική και να μη συζητά με τρίτους λεπτομέρειες οδηγιών ή εγγράφων δίχως την γραπτή συγκατάθεση των πελατών του.
 4. Μέλος δεν θα δεχθεί εργασία από άλλο μέλος που πήρε οδηγίες εκτός αν ικανοποιηθεί πλήρως ότι αυτό γίνεται με την συγκατάθεση του πελάτη.
 5. Μέλος δεν θα εκδώσει έκθεση με την υπογραφή του αν το περιεχόμενο της έκθεσης δεν έγινε από αυτόν ή το προσωπικό του ή το απόφοιτο μέλος που έχει υπό την επίβλεψη του. Για Φοιτητικά και Απόφοιτα μέλη, οι εκθέσεις των πρέπει να συνυπογράφονται από εγκεκριμένο μέλος που είναι υπό την επίβλεψη του.
 6. Μέλος δεν θα δεχθεί οδηγίες με την βάση ότι θα λάβει αμοιβή παρά μόνο όταν το αποτέλεσμα είναι επιτυχές.
 7. Μέλος δεν θα υποσχεθεί ή να δώσει προμήθεια ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο πληρώσει ή αποζημιώσει οποιονδήποτε για σύσταση δουλειάς ή εξασφάλισης οδηγιών.
 8. Το μέλος πρέπει πάντοτε να συμπεριφέρεται με τρόπο που να μην εκθέτει ή προσβάλλει τον σύνδεσμο, τα άλλα μέλη ή την θέση του σαν μέλος αυτού.
 9. Τα μέλη δικαιούνται να διαφημίζονται στα ΜΜΕ. Η διαφήμιση όμως δεν πρέπει να είναι παραπλανητική ή να αφήνει υπονοούμενα, αλλά πρέπει να πληροφορεί με ακρίβεια τις υπηρεσίες που προσφέρονται με βάση την βαθμίδα του μέλους και όχι το γραφείο ή την εταιρεία που αντιπροσωπεύει. Η διαφήμιση δεν πρέπει να εισηγείται ότι ο εκτιμητής ή το γραφείο ή η εταιρεία που αντιπροσωπεύει είναι καλύτερα στην εξυπηρέτηση από άλλον εκτιμητή ή να αναφέρεται σε ποσότητα υποθέσεων, ονόματα πελατών, εισοδήματα ή τον βαθμό επιτυχίας προηγούμενων υποθέσεων. Η κλίμακα επαγγελματικής χρέωσης δεν θα διαφημίζεται, μπορεί όμως να δοθεί όταν ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο πελάτη. Στην διαφήμιση το όνομα και η βαθμίδα του μέλους πρέπει να είναι ευδιάκριτα.
 10. Το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου θα είναι το αρμόδιο σώμα που θα προσδιορίζει αν ο επαγγελματικός κώδικας δεν τηρήθηκε από μέλος ή μέλη και θα έχει την εξουσία να αποφασίσει ανάλογα με την περίπτωση μέχρι και την αποβολή του μέλους ή των μελών.